Miletín. Výřez z litografie Jana Řehoře Gregera (okolo 1830).

 
 

Dějepisectví města Miletína 18. a 19. století

         
 

 

     

o prezentaci

 
                 
 

Přehled miletínského dějepisectví

 

Prameny miletínského dějepisectví

 

Soudobá literatura

 

Přílohy

 
                 
    Úvod
 
   

3.5       Příběh Bohuslava a Berty

            Jak již bylo uvedeno výše, měl na miletínské dějepisectví první poloviny 19. století velmi výrazný vliv nález Rukopisu královédvorského v roce 1817. Od něj se bezprostředně odvíjí také vydání historické povídky neznámého autora Der deutsche Ritter, která neušla pozornosti miletínských badatelů. Její děj se totiž odehrává z části v miletínské komendě řádu německých rytířů, z části na nedalekém hradě Pecce.

            V této romantické rytířské povídce se na pozadí řádění braniborských tlup v Čechách po smrti Přemysla Otakara II. odehrává milostný příběh rytíře Bohuslava z Lipníka, novice řádu německých rytířů a Berty, dcery Jaroslava Jablonského, pána na Pecce. Na Bertu si však myslí též zrádný Mikuláš z Potštejna; když je Bertiným otcem odmítnut spojí se s braniborskými žoldáky a na hrad Pecku zaútočí. Jablonský s rodinou prchá z hradu podzemní chodbou k Miletínu avšak po výstupu z chodby jsou všichni pobiti s výjimkou Berty, kterou zachrání křižáci z Miletína v čele s Bohuslavem. Dívka z prožité hrůzy ztrácí rozum a nešťastný Bohuslav později umírá v boji. V závěru příběhu zpívá Berta tklivou píseň s textem OpuštěnéRukopisu královédvorského.

            Povídka se poprvé objevila v roce 1824 ve vídeňském časopise Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, vydávaném historikem Josefem von Hormayrem.[1] Už zde vzbudila zájem u regionálních badatelů Podkrkonoší: do svých farních kronik ji posléze zařadili Jan Arnold i peckovský farář Vendelín Dušek. Hornobranského faráře Josefa Mirovíta Krále zaujala dokonce natolik, že ji přeložil do češtiny a pod názvem Berta a Bohuslav: příběh z třináctého století již v roce 1826 nechal otisknout ve sborníku Poutník slovanský.

            Poutníku ji objevil mladý Jan Nepomuk Lhota, pro kterého se stala téměř srdeční záležitostí.[2] Nelíbil se mu však Králův překlad Opuštěné; upravil jej tedy tak aby víc odpovídal původnímu českému znění z Rukopisu královédvorského a celou povídku zaslal Časopisu českého museum, kde znovu vyšla v roce 1831.[3] Později se jej pokusil zpracovat jako divadelní hru a když začal v roce 1849 pracovat na miletínské pamětní knize, objevil se opis povídky hned na jejím začátku. A totéž zopakoval i ve své pozdější miletínské monografii.

            Povídka samozřejmě zaujala i jiné autory. Z Archivu für Geschichte ji převzal Franz Alexander Heber, který ji zařadil k pojednání o hradu Pecce ve svém díle Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser.[4] Znovu se upravený příběh objevil v roce 1874 v časopise Čechoslovan - prostonárodní kalendář, ve dvacátém století pak opakovaně ve vlastivědné čítance Pod Zvičinou, nebo ve sbírce pověstí spisovatelky Leontýny Mašínové  Z dávných dob.[5]

            Pochybnosti o reálném základu příběhu vyslovil již Maximilian Millauer, který odmítl možnost, že by kdy v Miletíně stála rytířská komenda řádu německých rytířů. Podobně August Sedláček poukázal na nepravděpodobnou souvislost pánů z Jablonce s hradem Peckou.[6] Při srovnání tvrzení obsažených v povídce se známými historickými skutečnostmi lze sporných míst nalézt celou řadu.[7]

            Přesto však mnoho čtenářů i miletínských badatelů považovalo a dosud považuje tuto povídku za pověst, zaznamenávající zprávu o skutečné události. V jejich čele stál Jan Nepomuk Lhota, který s příběhem přímo spojil smírčí kříž v Miletínském lese. Jeho názor zůstal zakořeněný až do konce 20. století, dokonce i dvojice historiků Vladimír Wolf a Dana Halíčková připouští ve své biografii J. N. Lhoty, že pověst může mít reálný základ. Naposledy se toto přesvědčení objevuje u amatérského hledače podzemních chodeb hradu Pecka, pana Jaroslava Obešla.

            Autor povídky zůstává neznámý a pokusy o jeho odhalení patrně vždy zůstanou na úrovni hypotéz. Jednu z nich naznačuje poznámka v již zmiňované vlastivědné publikaci Franze Alexandra Hebera. Ta odkazuje na Václava Aloise Svobodu (Navarovského), jako na autora překladu písně Opuštěná.[8] Svoboda je znám především jako autor překladů básní a písní Rukopisu královédvorského pro jeho první a druhé vydání z let 1819 a 1829. Avšak německá verze OpuštěnéArchiv für Geschichte (1824) a tedy i u Hebera (1844) se od tehdy známého Svobodova překladu z roku 1819 výrazně liší, resp. odpovídá mu zhruba z poloviny. Proto si lze položit otázku: znal tedy skutečně Heber Svobodu, jako autora překladu OpuštěnéArchivu für Geschichte? A byl-li Svoboda skutečně autorem tohoto překladu, nebyl i autorem celé povídky?[9]


 


[1] Anonym: Der deutsche Ritter. Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst. XV. Wien 1824, s. 597 – 599, 614 – 616.

[2] Tématu se dotkla již Dana Halíčková v biografii J. N. Lhoty. WOLF, HALÍČKOVÁ, Jan Nepomuk Lhota, s. 270.

[3] LHOTA, Jan Nepomuk: Bohuslav a Berta. Příběh z třináctého století. Časopis českého museum V. Praha 1831, s. 153 – 168.

[4] HEBER, Franz Alexander: Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser. Zweiter Band. Prag 1844, s. 21 – 28.

[5] BERAN, Josef: Bohuslav a Hedvika. Pověst historická z 13. století. Čechoslovan: Prostonárodní kalendář zábavný i poučný na rok 1874. Praha 1874, s. 74 - 81. MAŠÍNOVÁ, Leontýna:  Z dávných dob. Liberec 1968, s. 95 – 100.

[6] SEDLÁČEK, August: Hrady, zámky a tvrze království Českého. V. Podkrkonoší. První elektronické vydání. Praha 2000, s. 104.

[7] Do příběhu například chronologicky nezapadá známá postava loupeživého rytíře Mikuláše z Potštejna. Krajně nepravděpodobná je rovněž možnost přibližně jedenáctikilometrové podzemní chodby z Pecky k Miletínu.

[9] Podrobněji k tomuto tématu viz HLAVATÝ, Jan: Bohuslav a Berta: pověst, nebo literární fikce? Pod Zvičinou XXIX., č. 3 (2011). Hořice v Podkrkonoší 2011, s. 22 - 24.

 

 
 
    Miletín
 
   
      Miletín v archivních pramenech
 
   
    Osvícenecké dějepisectví a Miletín
 
   
      Pamětní kniha faráře Ignáce Dominika Baudische
 
   
      Karel Josef z Bienenbergu a jeho
starožitnosti v Království českém

 
   
 

 
Miletínské dějepisectví v období romantismu a národního obrození
 


 
 
      Paměti města Miletína Františka Žáby
 
   
      Josef Ladislav Jandera a jeho
topograficko-historický pokus

 
   
      Práce Maximiliana Millauera a Johanna Gottfrieda Sommera
 
   
      Pamětní kniha faráře Jana Arnolda
 
   
      Příběh Bohuslava a Berty
 
   
    Miletínské dějepisectví v 2. polovině 19. století
 
   
      První obecní kronika
 
   
      Pozůstalost podzvičinských písmáků
 
   
      Miletín nad Bystřicí Jana Nepomuka Lhoty
 
   
      Miletín v Sedláčkových Hradech
 
   
    Exkurz do bádání ve 20. století
 
   
    Závěr
 
   
           
           
           
           
           
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

© Bc. Jan Hlavatý, 2013