Miletín. Výřez z litografie Jana Řehoře Gregera (okolo 1830).

 
 

Dějepisectví města Miletína 18. a 19. století

         
 

 

     

o prezentaci

 
                 
 

Přehled miletínského dějepisectví

 

Prameny miletínského dějepisectví

 

Soudobá literatura

 

Přílohy

 
 

 

Badatel počátku 21. století má ve srovnání se svými předchůdci zcela odlišné podmínky, co do přístupnosti pramenů a historické literatury. Uplynulo jen nemnoho let od doby, kdy byla historikova či archivářova práce nepředstavitelná bez desítek hodin strávených v knihovnách a archivech, při studiu knih a dokumentů, pořizování výpisků a poznámek. Rozšíření výkonné výpočetní techniky a její propojení globální sítí přineslo badatelům dříve netušené možnosti, přispívající ve velké míře k urychlení i zkvalitnění jejich vědecké práce. Strhující rozmach digitalizace písemných pramenů a knih, za účelem jejich prezentace a využití v digitálních médiích, patří mezi těmito možnostmi k nejpřednějším.

            Digitální prezentace historické literatury a pramenů zaznamenala obrovský rozvoj zejména v posledních několika málo letech. Nutno přitom konstatovat, že tento rozvoj je výrazně bržděn zejména finanční náročností digitalizace (tj. zejm. náklady na technické vybavení a mzdové náklady), neboť digitalizaci knih a archiválií provádějí v současnosti v České republice především veřejné, rozpočtové organizace. V případě archiválií je to výhradně síť státních archivů, jejíž jednotlivé územní jednotky a pracoviště provádějí digitalizaci takřka výhradně za účelem digitálního zpřístupnění fondů veřejnosti a z toho plynoucí ochrany archiválií před opotřebením a poškozením při fyzickém předkládání badatelům (v současnosti se toto týká zejména zpřístupňování církevních matrik). Archiválie jsou následně badatelům zpřístupněny pomocí webové aplikace nebo na PC terminálech umístěných v badatelnách. Postup, rozsah a úplnost tohoto typu digitalizace jsou však nejednotné, každý archiv využívá jiných prostředků a přizpůsobuje postup digitalizace svým možnostem a potřebám.

            K rozvoji digitalizace literatury přispívá zejména její kosmopolitnost, skutečnost, že množství literárních děl přesahuje svým významem hranice států a tudíž jsou k dispozici ve stovkách knihoven celého světa. V případě historické literatury je sice tento přesah střízlivější, neboť jsou takováto díla často tématicky vázána na určitou zeměpisnou oblast, avšak tento jev lze pozorovat samozřejmě i zde. Množství cenných historických děl českých dějin lze proto nalézt na internetu díky zahraničním serverům a knihovnám, které mají prostředky k digitalizaci na lepší úrovni, než ty české. Jedná se pochopitelně výhradně o publikace, jejichž zveřejnění neporušuje autorská práva.

            Zdroje digitalizovaných písemných pramenů historického bádání lze rozdělit do tří kategorií podle druhu předlohy: tištěné publikace, rukopisy a diplomatický materiál. Z portálů nabízejících elektronické kopie knih je v současnosti nejrozšířenější aplikace Google Books (books.google.cz). Kvalitnější náhledy nabízí americký multimediální server Internet archive (archive.org), který prezentuje digitalizované fondy univerzitních knihoven ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Z evropských digitálních knihoven mají českým badatelům co nabídnout zejména německé knihovny: tato diplomová práce využívá například fond Bavorské státní knihovny (digitale-sammlungen.de) nebo knihovny Německého národního muzea (dlib.gnm.de). Badatelsky cenné je zpřístupnění edice Monumenta Germaniae Historica (dmgh.de).  Z českých zdrojů jsou to především projekt Národní knihovny Kramerius (kramerius.nkp.cz), nebo prezentace významných edic k českým středověkým dějinám Filozofického ústavu Akademie věd ČR (cms.flu.cas.cz). Ze soukromých počinů tohoto typu nutno jmenovat Prozatímní heraldickou knihovnu (historie.hranet.cz/heraldika).

            Státní knihovny digitalizují rovněž své rukopisné fondy. Národní knihovna v Praze umožňuje jejich studium prostřednictvím aplikace Manuscriptorium (manuscriptorium.com), která nabízí i kodexy z fondů dalších knihoven, např. Státní vědecké knihovny v Olomouci. Moravská zemská knihovna využívá systém Kramerius (kramerius.mzk.cz). Zahraniční nabídka je v tomto směru velmi široká: téměř každá z nejvýznamějších evropských i mimoevropských knihoven již využívá nabízí své rukopisné fondy prostřednictvím webové aplikace. Badatelsky velmi atraktivní je rovněž nabídka diplomatického materiálu, tedy jinak prakticky nedostupných digitalizovaných originálů středověkých listin. V domácím prostředí je v tomto směru nejdále společný projekt středoevropských archivů, který na webovém portálu Monasterium (monasterium.net) zveřejňuje listiny pocházejích z klášterních a biskupských archivů.

            Výše uvedené příklady jsou jen maličkým zlomkem nabídky digitalizovaných knih a archiválií, a jejich počet se v současnosti denně zvyšuje. Využití těchto zdrojů (avšak nikoliv jen jich) je však při badatelské práci nutné kombinovat s klasickými excerpčními metodami, neboť z objemu všech dostupných písemných pramenů je stále digitalizován pouhý zlomek. I při fyzické práci s prameny v knihovnách a archivech lze ovšem výhodně využívat možnosti digitální techniky. V první řadě se nabízejí on-line přístupné databáze a inventáře archivních a knihovních fondů, které umožňují snadnou a bleskovou tvorbu základních rešerší. Drtivá většina z výše uvedených institucí rovněž umožňuje využívání soukromých digitálních reprodukčních zařízení, jako skenerů a digitálních fotoaparátů, které rovněž zásadně urychlují a zefektivňují badatelovu práci. A konečně i pestré možnosti finálního zpracování takto získaných materiálů na domácím počítači otevírají badatelům 21. století dříve naprosto nepředstavitelné obzory.

-----

            Příklad toho, jak lze využít výše uvedené možnosti, nabízené světem digitálních technologií, při bádání v úzkém rámci regionální historie, má přinést návrh webové prezentace, který je přílohou této práce. Vlastní ideou prezentace je právě možnost využívání digitalizovaných zdrojů při studiu odborného textu prostřednictvím interaktivních odkazů v poznámkovém aparátu. Ty umožňují bezprostřední ověřování odkazovaných skutečností v původní literatuře, příp. písemných pramenech, a práci s nimi nad rámec základního textu.

            Cílem této prezentace je pouze nastínění a ukázka možností, které interaktivní propojení prezentovaného textu ze zdrojovou literaturou nabízí. Prezentace je proto vytvořena z technického a programátorského hlediska velmi zjednodušeně, nevyužívá žádných složitějších grafických postupů nebo dynamických efektů. Vytvořena je pomocí aplikace Microsoft Frontpage 2002  v základním nastavení, provázanost textu s poznámkovým aparátem a odkazy na on-line přístupné digitalizované zdroje je zajištěna výhradně pomocí hypertextových odkazů. Optimalizována je pro webové prohlížeče řady Microsoft Explorer a rozlišení monitoru 1280 x 1024.

            Uživatelské rozhraní prezentace tvoří čtyři tématické záložky s vertikálně postaveným nabídkovým polem. První, úvodní záložka, přináší text diplomové práce, rozdělený do bloků po jednotlivých kapitolách a podkapitolách. V rámci každého bloku jsou aktivní odkazy v textu vedené k poznámkovému aparátu pod čarou a odtud z příslušných citací přímo k on-line digitalizovaným zdrojům, ev. k digitálním kopiím, které jsou přímo součástí prezentace.

            Ty jsou k dispozici ve druhé záložce. Ta přináší přehled publikovaných i kronikářských prací, kterými se tato diplomová práce zabývá. Ty jsou zde prezentovány třemi způsoby: digitalizovanými náhledy stránek, odkazem na on-line zdroj, případně digitalizovaným textem (pomocí OCR aplikace, nebo prostým přepisem). S ohledem na objem dat a limity sdíleného prostoru pro uložení prezentace, jsou náhledy obsáhlejší publikace Miletín nad Bystřicí od Jana Nepomuka Lhoty omezeny na ukázku úvodní kapitoly. Podobně prezentace neobsahuje kompletní náhledy kronikářských děl: přináší opět pouze ukázku několika stran textu. Jejich prezentace by byla o to složitější, že nebyly dosud profesionálně digitalizovány a prezentované náhledy byly pořízeny amatérským způsobem „z ruky“ běžným digitálním fotoaparátem. Náhledy mají proto kolísavou kvalitu a pro webovou prezentaci tohoto druhu nejsou vhodné.

            Třetí a čtvrtá záložka jsou doplňkové. Nabízejí odkazy na on-line dostupnou digitalizovanou soudobou literaturu, která nebyla odkazována přímo jako součást diplomové práce, avšak ve sledovaném historickém období patřila k základním pracem oboru. Nejedná se o vyčerpávající bibliografii, nýbrž jen o přiblížení některých významných historiografických prací. Podobně přináší poslední záložka několik příloh, které mají ilustrovat a doplňovat představu o předmětu diplomové práce, tedy o Miletínu, badatelích v oboru jeho historie a jejich dílech.
 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

© Bc. Jan Hlavatý, 2013