Miletín. Výřez z litografie Jana Řehoře Gregera (okolo 1830).

 
 

Dějepisectví města Miletína 18. a 19. století

         
 

 

     

o prezentaci

 
                 
 

Přehled miletínského dějepisectví

 

Prameny miletínského dějepisectví

 

Soudobá literatura

 

Přílohy

 
                 
    Úvod
 
   

1.1       Miletín v archivních pramenech

            Základem historického bádání je existence a znalost původních písemných pramenů a archiválií. Jejich objem není pro malé poddanské městečko nijak závratný, písemnosti místní provenience navíc procházely během své existence nevyhnutelnými obdobími válek, požárů i prostého nezájmu, která jim přinášela značné ztráty. Je proto nutné srovnávat dohledatelné zdroje využívané  jednotlivými badateli s prameny, které se dochovaly do dnešní doby, a snažit se je vymezit oproti údajům pocházejícím z nedochovaných písemných i jiných pramenů. Pro vytvoření základní představy o existujících, resp. známých miletínských archiváliích má posloužit následující přehled.

            Nejstarší písemná zmínka o Miletíně se týká roku 1124 a misijní cesty bamberského biskupa Otty. Nachází se v Ottově životopise, sepsaném ve 2. polovině 12. století mnichem benediktýnského kláštera sv. Michala v Bambergu Herbordem.[1] Zde je v popisu biskupovy cesty napříč Čechami zmíněna jeho zastávka na knížecím hradě Miletíně (ad castrum ducis Boemici quod Miletiam dicunt).[2]

            Nejstarší archivní prameny diplomatického charakteru, týkající se miletínských dějin, pocházejí ze 13. až 15. století a vznikaly v souvislosti se záležitostmi řádu německých rytířů. První z nich je listina krále Václava I. vydaná v roce 1241 v Hradci Králové, která potvrzuje dar paní Domaslavy z Miletína, jež tím odkazuje ves Miletín s příslušenstvím řádu německých rytířů. Tato listina byla původně uložena v Pruském tajném archivu v Královci, kde pořídil její opis pro potřeby Českého vlasteneckého muzea německý historik Johannes Voigt. Po druhé světové válce byl archiv přemístěn do Göttingenu a na přelomu 70. a 80. let do Berlína.[3] Edici této listiny přinesl poprvé Maximilian Millauer, naposledy Codex diplomaticus Bohemiae, IV. část.[4]

            V roce 1261 potvrdil král Přemysl Otakar II. řádu soudní pravomoc nad jeho poddanými v Miletíně a v Chomutově. Učinil tak listinou vydanou v Žatci, jejíž originál byl součástí archivu Českého gubernia, a dnes je uložen v 1. oddělení Národního archivu v Praze - Dejvicích.[5] Její edici přináší opět Millauer i CDB.[6]

            Z pramenů církevní provenience zůstávají miletínskými badateli prakticky nevyužívané tzv. konfirmační knihy pražského arcibiskupství, v nichž však nelze nalézt více informací, než pouhá jména duchovních správců miletínské farnosti.[7] Informačně cenné jsou naopak tzv. knihy erekční, bohužel edičně dovedené pouze do roku 1408. Mladší záznamy byly částečně zpracovány Bohuslavem Balbínem.[8] Z nich se Miletína bezprostředně týká smlouva o prodeji Miletína mezi představenými řádu německých rytířů a Benešem z Choustníka v roce 1410. Její edici dle originálu připravil Maximilian Millauer.[9] Druhým zápisem je nadace na lampu v miletínském kostele, zaznamenaná v roce 1413. Dnes jsou erekční knihy uloženy v Archivu Pražského hradu, ve fondu Metropolitní kapitula chrámu sv. Víta.

            Ediční řada Regesta diplomatica Bohemiae i pozdější Codex diplomaticus uvádí čtyři další listiny církevního původu z let 1267 až 1271, které se týkají okruhu působnosti miletínské farnosti a z toho vycházejícího  sporu o příslušnost „Markovy vsi“ k miletínské, nebo hořické faře.[10] Jejich hodnota spočívá zejména ve skutečnosti, že přinášejí první písemnou historickou zmínku o řadě obcí na Hořicku, mj. ale také např. o Dvoře Králové nad Labem. Obě edice odkazují na originály v drážďanském archivu zničené (až na nejstarší listinu) za druhé světové války.

            Archiválie týkající se Miletína v období po roce 1410 jsou naprosto výjimečné. Uvést lze snad jen dva dopisy zemského komtura české komorní bailivy řádu německých rytířů velmistrovi řádu. V prvních z nich, datovaném o masopustním úterý 1418, popisuje zemský komtur Albrecht z Dubé ztrátu miletínského majetku ovládnutého Janem Městeckým z Opočna.[11] V druhém, datovaném přibližně k roku 1460 vypočítává zemský komtur Vilém ze Schönburgu zbytky řádového majetku v Čechách a na Moravě.[12] Pozoruhodné je, že zde řád stále považuje Miletín za svůj majetek. Již k roku 1437 se totiž vztahuje zmínka v královských registrech z let 1453 a 1454, která odkazuje na zástavní listinu císaře Zikmunda na Miletín, vydanou ve prospěch Hynka Krušiny z Lichtenburka. Vlastní zápis se však již v roce 1840 nepodařilo dohledat.[13]      

            Jednotlivé převody majetku a miletínského panství mezi členy šlechtických rodů Krušinů z Lichtenburka, později Trčků z Lípy, Smiřických ze Smiřic a dalších nelze již v následujícím období po archivní stránce v mezích této práce podrobně sledovat. Proto pouze pro úplnost je na tomto místě nutné připomenout institut zemských desk, tedy základní evidenci zemského, stavovského majetku a práva. Z doby před požárem zemských desk v roce 1541 se v souvislosti s Miletínem dochoval jediný zápis, a to zápis o prodeji Miletína Janem Trčkou z Lípy Zikmundu Smiřickému, který se uskutečnil kolem roku 1539 a do desk zemských byl po požáru nově vložen v roce 1544 (5 E 22). Do konce 16. století pak zde nalézáme ještě další dva zápisy: prodej Miletína Albrechtem Smiřickým Jiřímu z Valdštejna v roce 1560 (do desk vloženo roku 1565, 57 H 10) a závěť Jiřího z Valdštejna z roku 1582, do desk vložena po Jiřího smrti v roce 1584 (22 G. 28).[14]

-----

            Z archiválií vzniklých v Miletíně samotném je nutno zmínit nejprve písemnosti městského archivu. Ten vznikl jako registratura městské rady nejpozději v roce 1561, kdy bylo v Miletíně uloženo privilegium císaře Ferdinanda I. na trhy. Po vystavění radnice v roce 1565 uprostřed náměstí byla registratura uložena tam. Uchovávala především městská privilegia, majetkové smlouvy a městské knihy. Za třicetileté války byl archiv zakopán v kostele, kde jej však v roce 1645 nalezli rabující Švédové. Písemnosti byly rozházeny a rozebrány, urbář a jiná registra vzal k sobě majitel panství Vilém Kryštof Maximilián z Valdštejna.[15]

            Dochované písemnosti z následujícího období uspořádal na počátku 19. století městský písař František Žába, který je nechal svázat do dvanácti knih.[16] V roce 1844 byla stará radnice zbořena a archiv přestěhován do klenuté místnosti v přízemí Sousedského domu, kde šťastně přežil tragický požár města roku 1846. O něco méně šťastné však pro něj bylo následující období městské samosprávy. Za situace, kdy řada miletínských starostů úřadovala doma a jednotná obecní registratura prakticky neexistovala, nebyly až do roku 1896 vedeny ani základní evidence a protokoly ze schůzí zastupitelstva. Změna nastala teprve po zásahu okresního úřadu.[17]  Pravděpodobně v roce 1909 byl archiv přestěhován na půdu nové radnice v domě čp. 99, kde zůstal bez zájmu (a bezpochyby s velkými ztrátami) až do 40. let, pouze historicky nejcennější dokumenty byly na naléhání muzejního odboru Okrašlovacího spolku předány místnímu muzeu.

            O záchranu archivu se zasloužil až ve 40. a 50. letech Josef Špringer. Systematický sběr historického materiálu jej přivedl až k vlastnímu uspořádání registratury a vytvoření skutečného archivního fondu. V roce 1950 se Špringer stal městským archivářem, v roce 1959 provedl inventarizaci fondu.  V následujícím roce předal miletínský archivní fond do Okresního archivu v Hořicích, odkud byl následně převeden do nově vzniklého Státního okresního archivu Jičín.[18]

            Současný fond byl uspořádán v roce 1993 a je rozdělen do tří částí (období): 1580 - 1784,  1795 - 1849 a 1850 - 1945. Nejstaršími položkami fondu je soubor privilegií a kupních smluv z přelomu 16. a 17. století a jedna městská kniha ze 17. století. Fond je dochován velmi torzovitě, v relativní úplnosti nalézáme až knihy a spisový materiál z nejmladšího období. Cennou položkou této části fondu je zejména městská kronika z let 1849 - 1930 (Lhotova), o níž bude pojednáno níže.

            Patrimoniální archiv miletínského panství se dochoval pouze ve zlomcích. Záchranu nejvýznamnějších evidencí zajistila reforma státní správy v roce 1850, kdy byla část spisovny předána nově zřízeným institucím: Podkrajskému úřadu a Okresnímu soudu v Hořicích. Tím byly zachovány zejména pozemkové knihy, dnes uložené ve sbírce pozemkových knih Okresního soudu Hořice ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Brzy poté, v roce 1855, koupila panství hraběnka Marie z Thun-Hohensteinu, která zámek i statek pronajala. Archiv byl tehdy uklizen na panský špýchar, kde byl ponechán svému osudu. Rozházené dokumenty a knihy pak posloužily v roce 1866 v sousedství špýcharu tábořícím pruským vojákům jako otop pro vaření, zbytky byly později nalezeny v prasečím chlévě a lidmi rozebrány.[19]

            Obsahem současného fondu Velkostatek Miletín ve Státním oblastním archivu v Zámrsku jsou zejména hospodářské spisy velkostatku od 50. let 19. století do roku 1947. Ze starších archiválií nutno jmenovat jedinou listinu z roku 1757 a soubor  jednotlivin (kvitance, příjmy, trhové smlouvy, propouštění poddaných) ze 17. století v tzv. skartační sbírce.[20] S vrchnostenským archivem souvisí rovněž již výše zmíněný miletínský urbář. Vznikl v roce 1561 a dochoval se v doplněném opise z roku 1661, který je uložen v Národním archivu v Praze.[21]

            Písemnosti farního úřadu v Miletíně byly ukládány ve farní budově od jejího postavení v roce 1753. Uložené v kanceláři v kamenném přízemí přečkaly i požár fary v roce 1846: matriky a nejcennější dokumenty ukryl farář Jan Černý v předtuše požáru v sakristii kostela.[22] Farní archiv tak přečkal bez úhony až do druhé poloviny 20. století, kdy byl v roce 1960 převeden do Státního okresního archivu. Dochoval se tak v relativní úplnosti. V současnosti jako archivní fond obsahuje 75 knih, z nichž nejcennějšími jsou čtyři svazky pamětních knih z let 1752 – 1939, dále 9 knih pomocných a 7 kartonů spisů.[23] Farní matriky jsou v uloženy ve Sbírce matrik Východočeského kraje ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Písemnosti farní správy vzniklé po roce 1950 (v nezjištěném rozsahu a úplnosti) jsou v současnosti uloženy u Farního úřadu v Lázních Bělohradě, který je římsko-katolickou správní jednotkou pro bývalou farnost Miletín, zrušenou v roce 2006.

            Posledním historickým archivním fondem miletínské provenience je soubor cechovních písemností. Dochoval se torzovitě ve sbírce bývalého miletínského muzea, odkud byl v roce 1969 předán okresnímu archivu. V současnosti je rozdělen podle písemností jednotlivých cechů do sedmi archivních fondů: cechu hrnčířů, krejčích, mlynářů, pekařů, ševců, tkalců a rozličných řemesel.[24] Ve dvou případech obsahují udělení cechovních artikulí Jiřím z Valdštejna v roce 1579, převážná většina ostatních písemností pochází až z 18. a 19. století.


 


[1] PERTZ, Georg H. (ed.): Herbordi Vita Ottonis Episcopi. In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, Tomus XII. Hannover 1856. Více o životopisech  Otty Bamberského viz ROBINSON, Charles H.: The life of Otto, Apostle of Pomerania 1060-1139, by Ebo and Herbordus. New York 1920.

[2] Osvíceneckými historiky ještě nebylo toponymum Miletia s Miletínem jednoznačně spojováno, například Pubička jej považuje za Mělník. PUBIČKA, František: Chronologische Geschichte Böhmens von den ersten Königen bis auf Karl den IVten.. IV.-1. Prag 1778, s. 214.

[3] V současnosti jako Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin - Dahlen.

[4] MILLAUER, s. 103 - 106 . ŠEBÁNEK, Jindřich, DUŠKOVÁ, Sáša (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi IV., fasciculus primus. Pragae 1962, č. 8 s. 67 - 69. Dále CDB.

[5] Národní archiv, fond České gubernium - guberniální listiny, Praha (993 - 1526), sign. 9 (www.monasterium.net).

[6] MILLAUER, s. 114 - 115. CDB V., č. 265 s. 399 - 400.

[7] TINGL, František, EMLER, Josef (ed.): Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocesim. I. – X. Pragae 1867 – 1889.

[8] BALBÍN: Miscellanea, L. V. D. I., Pragae 1683, s. 39 - 310.

[9] MILLAUER, s. 173 - 180. Voigt odkazuje na opis v Pruském tajném archivu: VOIGT, Johannes: Geschichte der Ballei des Deutschen Ordens in Böhmen. Wien 1863, s. 120.

[10] EMLER, Josef (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars IV. 1333 – 1346, Pragae 1892, s. 724 – 729 (Addenda et corrigenda). CDB V/2, č. 619 s. 216; č. 642 s. 266-267, č. 646 s. 273.

[11] JOACHIM, E., HUBATSCH, W. (ed.): Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198 - 1525. Pars I. Göttingen 1948, s. 167, č. 2671.  VOIGT, s. 48.

[13] PALACKÝ, František (ed.): Archiv český čili Staré písemné památky české i moravské. Díl první. Praha 1840, s. 126 – 127, s. 535, SEDLÁČEK, August (ed.): Zbytky register králův římských a českých z let 1361 - 1480. Praha 1914, s. 214.

[14] JANDERA, Miletín, s. 42, 45 a 50.

[16] FRANCEK, J. - HELIGROVÁ, M.: Archiv města Miletín, 1580 - 1945 (1960). Inventář, SOkA Jičín 1993,  s. XIV. Dále jen Inventář AM.

[17] ŠPRINGER, Kronika V., s. 661.

[18] Inventář AM, s. XIV - XVI.

[19] SOkA Jičín, Archiv města Miletína, Kronika města Miletína 1849 - 1930, inv. č. 114, kn. 20 (dále jen LHOTA, Kronika). ŠPRINGER, Kronika IV., s. 507.

[20] BEČVÁŘOVÁ, V.: Velkostatek Miletín 1659-1947. Inventář, Státní oblastní archiv v Zámrsku 1963.

[21] Národní archiv. Stará manipulace, SM-UR, inv. č. 6.

[23] SOkA Jičín, fond Farní úřad Miletín. TREJBAL, Josef: Farní úřad církve římsko-katolické v Miletíně. Inventář archivního fondu, SOkA Jičín, Hořice 1961. Ojedinělé písemnosti byly autorem této práce v souvislosti s její přípravou zajištěny ve zbytku pozůstalosti posledního miletínského faráře Jindřicha Laciny (1918 – 1991) v roce 2012. Jedná se zejména o část korespondence z 19. století, související s péčí o nemovité památky farnosti, kříže, sochy a kaple, dále písemnosti vzniklé v souvislosti s přestavbou farního kostela v letech 1899 – 1900. Materiály byly předány Královéhradecké diecézi k provedení skartačního řízení a následně uloženy ve SOkA Jičín.

[24] SOkA Jičín, fondy Cech hrnčířů, krejčích, mlynářů, pekařů, ševců, tkalců a rozličných řemesel. Fondy uspořádala a inventáře vyhotovila Radka Machová v roce 1999.

 

 
 
    Miletín
 
   
      Miletín v archivních pramenech
 
   
    Osvícenecké dějepisectví a Miletín
 
   
      Pamětní kniha faráře Ignáce Dominika Baudische
 
   
      Karel Josef z Bienenbergu a jeho
starožitnosti v Království českém

 
   
    Miletínské dějepisectví v období romantismu a národního obrození
 
   
      Paměti města Miletína Františka Žáby
 
   
      Josef Ladislav Jandera a jeho
topograficko-historický pokus

 
   
      Práce Maximiliana Millauera a Johanna Gottfrieda Sommera
 
   
      Pamětní kniha faráře Jana Arnolda
 
   
      Příběh Bohuslava a Berty
 
   
    Miletínské dějepisectví v 2. polovině 19. století
 
   
      První obecní kronika
 
   
      Pozůstalost podzvičinských písmáků
 
   
      Miletín nad Bystřicí Jana Nepomuka Lhoty
 
   
      Miletín v Sedláčkových Hradech
 
   
    Exkurz do bádání ve 20. století
 
   
    Závěr
 
   
           
           
           
           
           
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

© Bc. Jan Hlavatý, 2013