Miletín. Výřez z litografie Jana Řehoře Gregera (okolo 1830).

 
 

Dějepisectví města Miletína 18. a 19. století

         
 

 

     

o prezentaci

 
                 
 

Přehled miletínského dějepisectví

 

Prameny miletínského dějepisectví

 

Soudobá literatura

 

Přílohy

 
                 
    Úvod
 
   

2.2       Karel Josef z Bienenbergu a jeho starožitnosti v Království českém

            Jedním z prvních badatelů, kteří čerpali historické zprávy z Baudischova Liber memorabilium byl Karel Josef z Bienenbergu. Jeho vrcholné dílo, nazvané Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen, bylo výsledkem dlouhodobé sběratelské činnosti, jíž se Bienenberg věnoval se zvláštním úsilím zejména po přijetí funkce hejtmana Hradeckého kraje v srpnu 1775. Bohatý sesbíraný materiál zúročil, když v roce 1778 vydal první svazek Alterthümer a pro jejich úspěch téměř v zápětí svazek druhý.[1] Vydání třetího dílu oddálila nejen změna služebního působiště, ale zejména práce na dokončení rozsáhlé monografie Geschichte der Stadt Königgrätz (1780), dále na dějinách Dvora Králové Versuch einer kurzgefassten Geschichte der Stadt Königinhof (1782) a dalších drobnějších pojednáních. Vydání připraveného třetího a čtvrtého dílu Alterthümer však Bienenberg z nejrůznějších důvodů odkládal. Třetí svazek proto vyšel až v roce 1785, čtvrtý, samostatné pojednání o dějinách řádu křížovníků s červenou hvězdnou, o rok později. Třetí svazek již obsahoval historická místa nejen z Hradecka, ale rovněž z Kouřimska: Čestice, Dražice, Jaroměř, Kostelec nad Labem a Černý Kostelec, Lobkovice, Miletín, Mukařov, Udašín a Vlašim.[2]

            Pojednání o Miletíně, v rozsahu dvanácti stran osmerkového formátu, začíná na straně 159 úvahou o původu názvu městečka. Bienenberg se však nepouští do spekulací. Naznačuje možnost, že toponymum vzniklo podle pohanského boha Odina, ale vzápětí ji sám zavrhne a konstatuje, že původ městečka a jeho jména zůstává nejasný. V dalším odstavci se již přenese do 14. a 15. století, tedy do doby, kdy Miletín patřil řádu německých rytířů. Ve shodě s Rohnovými Antiquitas zmiňuje údaj o výši desátku z Decimae Ecclesiasticae a dva zápisy z erekčních knih - kupní smlouvu na miletínské zboží mezi německými rytíři a Benešem z Choustníka a nadaci na lampu v kostele. Důraz je kladen na svědečnou řadu obou zápisů, s plným vyjmenováním všech zúčastněných. To ostatně zcela odpovídá Balbínově edici těchto pramenů v Miscellaneích. Odkaz pod čarou však odkazuje (stejně jako u Rohna) na původní pramen, v tomto případě erekční knihy -  Libri Erectionum, Vol. 9, G 2 a Vol. 10, B 3.[3]

            V dalším sledu miletínských dějin už vychází z pestřejší škály pramenů a literatury. V 15. století zmiňuje ponejprv husitského vůdce Diviše Bořka z Miletínka, dále Dětřicha z Miletínka, hradeckého hejtmana, a Soběslava z Miletínka jako jednoho ze stavů, kteří zvolili roku 1452 Jiřího z Poděbrad zemským správcem.[4] Jako prameny uvádí kroniku Bartoška z Drahonic, Balbínova Miscellanea a Paprockého Diadochus. Obecně však odkazuje rovněž na své vlastní dílo, zejména na Dějiny Hradce Králové. [5] Dále sleduje zmínky o Miletíně ve šlechtických přídomcích, zejména v Titulářích z roku 1534, 1556, 1572 a 1589, uvádí tak výčet některých majitelů Miletína z rodů Krušinů z Lichtenburka, Smiřických a Valdštejnů a naznačuje některé genealogické souvislosti a převody majetků. V jednom případě cituje desky zemské, odkazuje na předchozí díly „Starožitností“ i na vlastní poznámky, zejm. svazek Ehrengedächtniss der Böhmen, nebo nepublikovaný druhý díl Dějin Hradce Králové.[6]

            Svůj historický výklad končí prostou zmínkou o posledním majiteli panství Josefu Sosnovci z Vlkanova a bez přerušení pokračuje druhou částí pojednání o Miletíně, věnovanou hmotným památkám. Zde si však všímá pouze památek v obvodu farního a filiálního kostela. Chronologicky popisuje zejména epigrafické památky: nápisy na zvonech a náhrobních kamenech, cituje modlitbu v portálu zvonice nebo datační nápis na hřbitovní zdi. Podrobněji si všímá šlechtických znaků, kamenných a zejména (snad u vědomí jejich pomíjivosti) dřevěných a malovaných pohřebních štítů. [7]

            Závěr kapitoly o Miletíně je věnován filiálnímu kostelu v Červené Třemešné. Jeho historii odbývá jediným odkazem na Rohna a dál se věnuje výčtu nápisů na zvonech a stručné zmínce o genealogické tabuli vývodu Petra Škopka z Bílých Otradovic.[8]

            Bienenbergovy Alterthümer jsou pro dějiny Miletína cenné zejména tím, že jsou skutečně první prací, která se jimi systematicky zaobírá. Bienenberg byl první, kdo vyhledal zmínky o Miletíně ve více pramenech a tehdy dostupné literatuře a pokusil se je uceleným způsobem popsat. Jedná se sice jen o prostý a nekomentovaný chronologický výčet dohledaných zpráv, čímž nijak nevybočuje ze soudobé úrovně historické práce charakteristické pro dobu osvícenského absolutismu, plní však i hlubší a cennou službu národu, která přesahuje pouhou otázku popisu historických událostí. Svou prací se Bienenberg, jak poznamenává František Kutnar, řadí k těm, kteří povzbuzují národní povědomí českého venkova, vědomí sepjatosti člověka s teritoriem vlasti a napomáhají orientaci českého člověka doby osvícenské k domovu a jeho hodnotám.[9]


 

[1] První svazek Alterthümer (1778) obsahuje popis historie a památek Vysokého Újezdu, Broumova, Chvalkovic, Dohaliček, Hradiště, Kuksu, Kunětické Hory, Litic, Metličan, Potštejna, Šonova, Zálesí, Žampachu a Zvole. Svazek druhý (1779) se věnuje Zámrským skalám, Starým Bukům, Brandýsu nad Orlicí, Chlumku, Cuclavi, Dobřenicím, Náchodu, Nědělišti, Opočnu, Třebešovu a Žíželevsi.  BIENENBERG, Karel Josef : Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen. I., II. Königgrätz 1778, 1779.

[3] BALBÍN, Miscellanea... D. I., L. III., s. 177 a s. 197

[4] Diviše Bořka z Miletínka uvádí nepřesně jako Dionýse Bořka Dohalského. Rovněž bez bližšího zkoumání přejímá omyl a záměnu přídomků „z Miletína“ a „z Miletínka“, který pochází pravděpodobně již z původních pramenů. Pojednání všeobecně obsahuje velké množství nepřesností, zvláště ve zkomolených toponymech, které lze však většinou přisoudit nepozornosti při sazbě a tisku.

[5] BIENENBERG, Alterthümer III., s. 161 a 162. Jeho zdroje viz DOBNER, Gelasius (ed.): Bartossii de Drahonicz Chronicon: ab anno 1419 usque 1443. Monumenta historica Bohemiae nusquam antehac edita. Pragae 1764. BALBÍN, Miscellanea..., D. I., L. VIII. Vol. I., Pragae 1688, s. 87; PAPROCKI, Bartolomiej: Diadochos id est successio: Ginak Poslaupnost Knijžat a Králůw Cžeských/Biskupůw y Arcybiskupůw Pražských a wssech třech Stavůw Slawného Králowstwj Cžeskeho, to gest Panského, Rytiřského a Měského. Praha 1602, s. 564. BIENENBERG, Karel J.: Geschichte der Stadt Königgrätz. Prag 1780.

[6] BIENENBERG, Alterthümer III., s. 163 a 164. O titulářích obecně např. ČINOVEC, Igor: Tituláře jako druh genealogického materiálu. In: Zpravodaj - vydává Klub genealogů a heraldiků Ostrava DK ROH Vítkovic, č. 21 (1985), s. 3. Bienenberg využívá následující tituláře: BRIKCÍ Z LICKA: Tytulové stavů duchovního a světského, Praha 1534; ŠÚD ZE SEMANÍNA, Mikuláš: Formy a notule listův všelijakých..., Praha 1556; ČERNÝ, Jiří: Formy a notule listův všelijakých..., Praha 1572 a  FAUKNAR Z FONKENŠTEJNA, Šebestyán: Tytulář obsahující v sobě v jazyku českém..., Praha 1589.

[9] KUTNAR, s. 170.

 

 
 
    Miletín
 
   
      Miletín v archivních pramenech
 
   
    Osvícenecké dějepisectví a Miletín
 
   
      Pamětní kniha faráře Ignáce Dominika Baudische
 
   
      Karel Josef z Bienenbergu a jeho
starožitnosti v Království českém
 
   
    Miletínské dějepisectví v období romantismu a národního obrození
 
   
      Paměti města Miletína Františka Žáby
 
   
      Josef Ladislav Jandera a jeho
topograficko-historický pokus

 
   
      Práce Maximiliana Millauera a Johanna Gottfrieda Sommera
 
   
      Pamětní kniha faráře Jana Arnolda
 
   
      Příběh Bohuslava a Berty
 
   
    Miletínské dějepisectví v 2. polovině 19. století
 
   
      První obecní kronika
 
   
      Pozůstalost podzvičinských písmáků
 
   
      Miletín nad Bystřicí Jana Nepomuka Lhoty
 
   
      Miletín v Sedláčkových Hradech
 
   
    Exkurz do bádání ve 20. století
 
   
    Závěr
 
   
           
           
           
           
           
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

© Bc. Jan Hlavatý, 2013