Neoficiální stránky o Miletíně a jeho bohaté historii

                 

Dějiny města

zvony

 
   

zvonice

     

Památky

kostel

     

Fotogalerie

zámek

     

Karel Jaromír Erben

rodný dům K. J. Erbena

     

Miletínské Modlitbičky

klášterní sklepy

     

Osobnosti

sochy, kříže, pomníky

     

Různé

Svatojánské lázně

     

Odkazy

 
     

Hlavatí z Horek

 
     
 

 

   1586 - toho roku byly na nově vystavěnou zvonici v roce 1586 přeneseny  dva zvony, které byly dosud v  dřevěné zvonici, nebo nad branou.

Rok vzniku

Popis

 

Nápis na zvonu

1. 1435 Nejstarší zvon, zavěšený na severní straně, asi 16 centů těžký. Byl napuklý a říkalo se mu proto "křaplavý".   Leta narozenye Syna Bozieho tisycieho cztirzsteho trzidcateho a pateho dyelan gest tento zwon skrzye rucze Fylypowie w Hradczy nad Labem
2. 1522 Menší zvon o váze asi 8 centů, zavěšený na jižní straně. Zasvěcený Panně Marii. Říkalo se mu "poledník".   Anno dni MCCCCCXXII hec capana fudata est in honorem beate marie virg. Ad opidu Miletin tpe sacerdotis Georgii de curia

   1654

3. 1654 Největší zvon, zavěšený uprostřed, asi 20 centů těžký. Nechal ho ulít dědic pantví Jan Kryštof z Valdštejna na památku své zemřelé matky a jejích předků.
Zvon měl již bohatší výzdobu - z jedné strany znaky Valdštejnů a Bohdaneckých, patrně obdobné jako jsou nad portálem věže, z druhé nápisy.

Zvon byl do Miletína přivezen z Prahy 18. května 1654. Převoz zajišťovalo deset osob, trval pět dní a patronátní pokladnu přišel na 8 zlatých a 49 kr.

  Gott las dir befollen sein die Glock und auch die Kirche dein. Gos mich Niclaus Löw in Prag
Urozeny Pan Pan Bartolomieg z Waldssteina Pan na Miletinie a Rodowie
Urozena Panj Panj Magdalena Waldssteinska rozena Bohdanecka z Hodkowa a na Miletinie a Rodowie
Letha Panie 1654. 14. dne Aprillis dal wysocze urozeny Pan Pan Jan Christoph hrabie z Waldssteina tento zwon udielati wedle wule nadepsane Panj materze geho
4.   V okně visel ještě asi 70 liber těžký umíráček, bez nápisu.    
    V báni věže byl cymbál. Na něm vyryta jména donátorů - Bartoloměje z Valdštejna a jeho ženy Magdaleny Bohdanecké z Hodkova, a trojjazyčný nápis.   Hora fugit, nostram designat vadere vitam;
Vive memor lethi, qui cupis esse diu.
Když hodiny znjt slyssjme,
K smrti se my wzbuzugeme;
Pomni ge w pamieti mjti,
Kdo chceš w nebi wieczně býti.
Gott gebührt allein die Ehre.

   1846 - při velkém požáru Miletína celá zvonice vyhořela a všechny zvony se žárem roztavily.

   1864 - z rozlité a sebrané zvonoviny nechal majitel panství Hynek Václav Falge ulít dva nové zvony, které byly na věž zavěšeny po její opravě 2. října 1864.

5. 1848 Větší zvon, zasvěcený Zvěstování (navštívení) Panny Marie, o váze 634 ½ libry a průměru 89 cm   Vysoce urozený Pán Pan Hynek Falge, třetí toho jména pán na Miletíně, svým nákladem zvon tento léta Páně 1848. po velikém ohni, dne 17. června 1846. v Miletíně zuřivším a bývalé zvony zmařivším, prací Karla Bellmana, mistra zvonařského, ke cti a chvále Panny Marie anjelem Gabrielem pozdravené, v Praze znova ulíti dal
6. 1848

Menší, asi poloviční zvon, o váze 338 liber a průměru 67 cm.

Zvon v roce 1913 pukl a musel být přelit.

 

  Vysoce urozený Pán Pan Hynek Falge, třetí toho jména pán na Miletíně, svým nákladem zvon tento léta Páně 1848. po velikém ohni, dne 17. června 1846. v Miletíně zuřivším a bývalé zvony zmařivším, prací Karla Bellmana, mistra zvonařského, ke cti a chvále smrtelných úzkostí Krista Pána v Praze znovu přelíti dal

  1887 - dva zcela nové zvony byly na věž zavěšeny 4. prosince 1887 a téhož dne posvěceny hořickým vikářem Bohumilem Haklem.
 

 

 

 

 

 

Sv. Václav z r. 1887 na miletínské zvonici.
Foto J. Sehnal, Muzeum Hořice.

7. 1887 Dosud největší zvon na miletínské věži o váze 697 kg. Vyzdoben obrazy Sv. Václava a Sv. Jiří.   Svatý Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám, ni budoucím
Zvon tento ulit jest ke cti a chvále boží l.P. 1887 nákladem farnosti miletínské. Peter Hilzer, k. k. Glockengiesser in Wiener-Neustadt
8. 1887 Nový "umíráček" o váze 91 kg, s obrazy Sv. Josefa a Sv. Jana Nepomuckého.   Svatý Josefe, patrone umírajících, oroduj za nás!

   V průběhu 1. světové války byly všechny zvony zrekvírovány pro válečný průmysl. Tři velké zvony byly shozeny z věže ve dnech 18. - 19. prosince 1916 a 25. 12. odvezeny k roztavení. Zůstal jen umíráček, zrekvírovaný až v březnu 1918. Na věž byl poté dočasně zavěšen menší zvon "Poledník", o průměru asi 70 cm, z filiálního kostela v Červené Třemešné. Na věži zůstal až do 3. června 1928, kdy byl po poledni sejmut, krátce před zavěšením nových zvonů. Hned příštího dne se vrátil na kostelní věž v Červené Třemešné.

Nové zvony z r. 1928

   1928 - nové zvony byly pořízeny z občanských sbírek a na věž byly zavěšeny odpoledne 3. června 1928.

9. 1928 Svatý Václav, 654 kg, průměr 102 cm a výška 98 cm. Stylizovaný růžový věnec pod korunou, reliéf Sv. Václava.   Nedej zahynouti nám i budoucím! Ulil Buřil a Riss v Kuklenách L.P. 1928
Věnovali Pí. B. Erbenová z Vinohrad a Řím. katol. dobrodinci!
10. 1928 Panna Marie, 365 kg, průměr 83 cm, výška 82 cm. Růžový věnec pod korunou, reliéf Panny Marie.   Oroduj za nás, sv. B. Rodičko! Ulil Buřil a Riss v Kuklenách L.P. 1928
Zřízen jsem z darů Řím. k. dobrodinců
11. 1928 Svatý Josef, 252 kg, průměr 73 cm a výška 74 cm. Růžový věnec pod korunou, reliéf Sv. Josefa.   Sv. Josefe, pěstoune Páně stůj při nás!
Ulil Buřil a Riss v Kuklenách L.P. 1928

   1929

12. 1929 Zvon zakoupený z odkazu zemřelého předsedy Občanské záložny Františka Rachoty, zavěšený na věž 2. června 1929. Vážil 65 kg, měl průměr 48 cm a výšku 45 cm.   Věnován na památku zemřelého p. Františka Rachoty, L.P. 1929. Ulil Buřil a Riss v Kuklenách

Na věži tak visely ve třicátých letech opět čtyři zvony. Ale brzy se historie opakovala. V listopadu 1941 vešlo v platnost Vládní nařízení 414/1941 Sb. o odevzdání zvonů. A tak přišel 3. duben 1942 a stejně jako před šestadvaceti lety byly zvony zabaveny pro válečné účely. Věž oněměla a v Miletína zůstal pouze malý zvonek sanktusník z r. 1887 na věžičce kostela.
 

Slavnostní vytahování...
                                         ...a smutné spouštění.

Podařilo se ještě pořídit sádrové odlitky sejmutých zvonů a pak už je nikdy nikdo z miletínských neviděl. Některé ze zvonů z obcí hořického okresu se sice hned po válce podařilo objevit ve skladech Ministerstva průmyslu, ty miletínské mezi nimi ale nebyly. Jako téměř nové šly do německých tavicích pecí mezi prvními. Vrátil se tak pouze historický zvon z filiálního kostela v Červené Třemešné, který byl opět zavěšen a vysvěcen 29. července 1945.

Dlouhých pětapadesát let miletínská věž mlčela. Teprve ve druhé polovině 90. let finanční dar bývalého politického vězně a miletínského rodáka Aloise Hlavatého a příspěvky ostatních občanů umožnily zakoupit nové zvony.

Zvony byly ulity firmou rodiny Dytrychových v Brodku u Přerova, první dva posvěceny arcibiskupem Karlem Otčenáškem a vyzdviženy na nedávno opravenou věž v podvečer 29. listopadu 1997. Výtvarně, laděním i svěcením byly inspirovány těmi předchozími, z roku 1928.

Nové miletínské zvony mají moderní elektrický pohon, vyzvánějí každý den v poledne a při mších.

 

   

Panna Marie                                                     Svatý Václav                                                           Svatý Josef

   1997

13. 1997

Panna Marie, zavěšená na jižní straně. Váží 364 kg a má průměr 87,5 cm. Pod korunou věnec z lilií a reliéf P.Marie s Ježíškem, dole nápis a značku výrobce.

V srpnu 2005 se zvonu uvolnilo srdce a spadlo na podlahu. Vzápětí byl zvon opraven.

  ZASVĚCEN PANNĚ MARII - ORODUJ ZA NÁS SVATÁ BOŽÍ RODIČKO
ZŘÍZEN JSEM Z DARU ALOISE HLAVATÉHO - MILETÍN LP 1997
14. 1997 Svatý Josef, na severní straně, o váze 307,5 kg a průměru 78,5 cm. Pod korunou věnec z lilií a reliéf Sv. Josefa s Ježíškem, dole nápis a značka výrobce.   ZASVĚCEN SV. JOSEFU - SVATÝ JOSEFE, PĚSTOUNE PÁNĚ, STŮJ PŘI NÁS
ZŘÍZEN Z DARŮ ALOISE HLAVATÉHO A OBČANŮ - MILETÍN LP 1997

   1998 - o rok později byl mezi dva předešlé zavěšen ještě třetí zvon, největší ze všech tří. V sobotu 3. října 1998 mu požehnal biskup Jan Blaha a ještě téhož dne se poprvé rozezněl spolu s ostatními.

15. 1998 Svatý Václav, 655 kg, průměr 120 cm. Pod korunou má věnec z květin, uspořádaných do gotických oblouků a nápis.
Pod nápisem reliéf Sv. Václava a na protější straně reliéf ukřižovaného Krista. Dole stuha a nápis.
  NEDEJ ZAHYNOUT NÁM NI BUDOUCÍM - MILETÍN

VĚNOVAL P. ALOIS HLAVATÝ - ČESTNÝ OBČAN MILETÍNA LP 1998

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mgr. Jan Hlavatý, 2003 - 2013